Jezus als profeet

Laten we eens kijken naar de profetische kwaliteiten van Jezus. In Matteus 4:17 claimt hij dat het koninkrijk der hemelen nabij is. Nu, bijna 2000 jaar later, is het koninkrijk er nog steeds niet.

Deze claim van Jezus dat hij spoedig terug zal komen is dik gezaaid in het Nieuwe Testament. Kijk bijvoorbeeld in Openbaring 1:1-3, Idem 3:11, Idem 22:6, 10-12, 20. Overal hier wordt gesproken over een spoedige wederkomst, en de eerste christelijke gemeenten verwachtten de wederkomst in hun dagen, zoals we kunnen lezen in I Korinthen 7:29, Romeinen 13:11-12, en I Petrus 4:7. De reden dat de eerste christelijke gemeenten de wederkomst in hun dagen verwachtten is gebaseerd op hele heldere, niet mis te verstane uitspraken van Jezus. Kijk voor een indrukwekkende profetie in Marcus 13:24-30: “Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde en het uiterste des hemels. … Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” Zie ook Matt. 24:29-35 en Lukas 21:25-33

Dit geslacht is al bijna 2000 jaar geleden voorbij gegaan, en niemand heeft hem terug zien komen op de wolken om zijn koninkrijk van vrede te vestigen en zijn uitverkoren christenen in te zamelen.

In Matteus 16:27-28 zegt Jezus: “Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid des vaders, met zijn engelen, en dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.” Zie ook Markus 9:1

Heeft iemand hem zien komen in zijn koninklijke waardigheid? Is iedereen al vergolden naar zijn daden? Maar sommigen van hen zouden niet sterven voordat zij hem zouden hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid! Leven zij nog vandaag de dag? Zelfs Metuselem leefde niet zo lang!

Hieruit moeten we concluderen dat Jezus het niet best deed als profeet. Wat zegt de heilige Thora, die de enige eeuwige God gaf aan het joodse volk, hier over?

Deuteronomium 18:20-22: “Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des HERE en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.

Hier gebiedt God het joodse volk om valse profeten, dat zijn profeten wiens profetieen niet uitkomen, terecht te stellen.

Jezus is een perfect voorbeeld van een profeet wiens profetie niet uitkwam. Zie ook het voorgaande hoofdstuk voor de profetie betreffende de drie dagen en nachten die ook niet uit kwam.

En wat betreft de wonderen waarvan wordt aangenomen dat hij ze verrichtte?

Jezus zette zichzelf in de plaats van God (Johannes 10:30, 14:9), en hij verlangde dat hij vereerd moest worden gelijk God (Johannes 5:23), en hij werd aanbeden, zie Matteus 2:11, 8:2, 14:33, Mark 5:6, Joh. 9:38.

De Nieuwe Vertaling en de Nieuwe Wereld Vertaling (van het Wachttoren genootschap) zeggen in deze laatste vijf verzen niet dat Jezus aanbeden werd, ze zeggen dat hij geeerd werd of dat hem hulde gebracht werd. Maar de Staten Vertaling zegt in deze laatste vijf verzen dat Jezus aanbeden werd, wat op zich een nauwkeurigere vertaling is. Het woord wat hier gebruikt wordt in de griekse grondtekst is proskuneo. Dit woord is ook gebruikt in Matt. 4:9-10 en Lukas 4:7-8. Hier probeerd de satan Jezus te verleiden om hem te aanbidden, en hier vertalen de Staten Vertaling, de Nieuwe Vertaling, en de Nieuwe Wereld Vertaling het woord proskuneo allemaal met aanbidden. Jezus zegt hier (geheel juist): “De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen.”

Maar waarom dan, als Jezus aanbeden wordt, is het woord proskuneo plotseling “hulde brengen” in de Nieuwe Wereld Vertaling?

De Nieuwe Vertaling gaat nog wat creatiever te werk; het woord proskuneo, in Matt. 4:9-10 en Lukas 4:7-8 vertaald met aanbidden, is in Matt. 2:11 “hulde bewijzen”, en in de andere verzen “nedervallen”.

In principe is het niet belangrijk hoe je het wil vertalen, neervallen, hulde brengen, of aanbidden, want zelfs Jezus zegt dat je proskuneo alleen mag doen t.a.v. God, en in alle voornoemde verzen word dit gedaan t.a.v. Jezus.

Dien ten gevolge; als hij de wonderen echt heeft uitgevoerd, dan is op hem de wet van God van toepassing die zegt: “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen, dan zult gij naar de woorden van die profeet of dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De HERE, uw God , zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn geboden houden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft, om u af te trekken van de weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.” Deuteronomium 13:1-5.