De huidige status quo van de christelijke kerken

En hoe is het gesteld met de christelijke kerken die claimen dat we het Nieuw Testament moeten aanhouden?

De grootste tak, de rooms katholieke kerk, is zwaar ondergedompeld in afgoderij. God zegt in het begin van de 10 geboden Ex. 20:4; “Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.” Neemt u er a.u.b. goede notie van dat het niet alleen verboden is om beelden te aanbidden of te vereren, maar zelfs het maken ervan is verboden. Echter, de gehele rooms katholieke kerk is vol van beelden die vereerd worden door de gehele gemeente. Wat zegt de bijbel hierover? “Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen, maar zij tasten niet, hun voeten, maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt.” Psalm 115:4-8.

De protestantse kerken doen het iets beter in die zin dat zij geen standbeelden hebben die zij vereren, maar het bidden tot en het vereren van een menselijk wezen, ongeacht dood of levend, man of vrouw, jood of niet-jood, is ook afgoderij. Zij denken dat zij een godsdienstig gebod vervullen door op zondag te rusten, de eerste dag van de week. Maar in feite is een niet-jood niet verplicht om op welke dag van de week dan ook, te rusten. Het gebod om op de sabbat te rusten, de zevende dag van de week, is door God aan het joodse volk gegeven: “De Israelieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.” Exodus 31:16-17.

Een niet-jood is gebonden aan het verbond dat God sloot met Noach; “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.” Genesis 8:22. Zaaiing en oogst zullen niet ophouden. God gebood geen rustdag voor de noachieten (niet-joden). Daarom kan een niet-jood niet stoppen met werken op de sabbat of enige andere dag, in de overtuiging dat hij dat doet omdat God het hem geboden heeft. Natuurlijk kan hij vakantie nemen en stoppen met werken, maar hij kan dat niet doen met de gedachte, dat hij een bijbels gebod vervult. Wat deed Jezus, die een jood was, in dit opzicht? Lukas 4:16: “… en hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge … .” Dus wat is de reden om op zondag te rusten? De zondagsrust is een uitvinding van de rooms katholieke kerk, en heeft geen enkele basis in de bijbelse teksten.

Hetzelfde geldt voor kerstmis en andere heidense feesten die de kerk overnam. De exacte geboortedatum van Jezus is niet gegeven in het Nieuwe Testament, maar het is erg onwaarschijnlijk dat het in de winter gebeurde, omdat de schaapherders ’s nachts in het veld waren (Lukas 2:8-11), en dat was niet de gewoonte in de winter, het regenseizoen. De heidense stammen die de zon aanbaden, vierden op 25 december de wedergeboorte van hun god, de zon. Om hun overgang naar het christendom makkelijker te maken, werden zij toegestaan om hun heidense feesten te blijven vieren, maar nu onder een christelijke noemer.

De kerstboom is een overblijfsel van een andere heidense gewoonte, namelijk, het aanbidden van bomen. De paaseieren en de paashaas zijn heidense vruchtbaarheidssymbolen. Van hieruit zien we dat de christelijke kerken zijn ondergedompeld in heidense gebruiken en afgoderij, zij volgen gewoonten en vieren feesten die niets van doen hebben met zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Hoe kan iemand verwachten dat een God vrezende jood een christen wordt?

De christelijke kerken geloven in de theorie dat God zijn uitverkoren volk verworpen heeft, en dat in plaats daarvan de christenen het nieuwe geestelijke Israel zijn. Echter, God zegt duidelijk in de heilige Thora dat Hij nooit zijn verbond met het joodse volk zal breken, zelfs niet wanneer ze van Hem afdwalen. Wanneer de joden afdwalen zal God ze straffen. (Leviticus 26:14-17) En als ze dan nog niet luisteren, zal God ze zeven maal harder straffen. (Idem:18:22) En als ze dan nog steeds niet luisteren, zal God ze nog eens zeven maal harder straffen. (Idem:23-24) En als ze dan nog steeds niet luisteren en zich blijven verzetten zal God ze nog zeven maal harder straffen. (Idem:27-28) Maar ondanks dit alles zal God Zijn verbond met het joodse volk niet verbreken: Leviticus 26:44-45; “Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn, Ik ben de HERE.”

“Het woord des HERE kwam tot Jeremia: Hebt gij niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HERE verkoren heeft, heeft hij verworpen? En mijn volk verachten zij, alsof het geen volk meer is. Zo zegt de HERE: Indien Ik mijn verbond aangaande de dag en de nacht, de verordeningen van hemel en aarde, niet heb vastgesteld, dan zal ik ook het nakroost van Jakob en mijn knecht David verwerpen, dat ik uit zijn nazaten geen heersers neem over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob, want Ik zal een keer brengen in hun lot en Mij over hen ontfermen.” Jeremia 33:23-26

Als God de joden verworpen heeft, waarom vervult Hij dan nu de profetieen dat Hij de joden zal verzamelen en naar hun land brengen? “Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde.” Jesaja 43:5-6. De hele wereld is getuige van dit wonder, hoe na bijna 2000 jaar van verstrooing over de hele aarde, de joden terugkeren naar Israel. In slechts 50 jaar is er uit niets een staat herrezen, de hebreeuwse taal weer ingesteld. Heeft zoiets zich ooit eerder voorgedaan in de geschiedenis? Is er enig ander volk geweest dat 2000 jaar verstrooid geweest is over de aarde en hun identiteit en hun religie bewaarden?

Hier zien we duidelijk de hand van God.

Dit is echter niet de uiteindelijke inzameling van de joden, dat zal door de messias gedaan worden. De uiteindelijke inzameling zal zijn na de oorlog van Gog van Magog met Israel. Dit is beschreven door de profeet Ezechiel, in Ezechiel 38 en 39. Leest u alstublieft deze twee hoofstukken om daar een goed beeld van te krijgen. Ezechiel 38:8; “In toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land wat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeen gebracht is op de bergen Israels.” Hier is geprofeteerd dat Gog Israel zal aanvallen, een land dat is voortgebracht uit vele natien.

We zien nu dat de joden vanuit de hele wereld thuiskomen. De joden zijn gekomen uit Afrika, Amerika, alle Europese landen hebben hun aandeel in de joden gegeven, we hebben een massa-immigratie gehad vanuit Rusland, vanuit de hele wereld komen de joden thuis. Maar de uiteindelijke complete inzameling van alle joden zal zijn na de oorlog tussen Gog van Magog met Israel. Deze oorlog en God’s vreselijke bestraffing van Gog zijn beschreven in het laatste gedeelte van hfdst. 38 en het begin van hfdst. 39. En nadat dit geschreven is in hfdst. 39, vers 25: “Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jacob en Mij ontfermen over het gehele huis Israels, …” Dus de uiteindelijke complete inzameling zal later gebeuren.

Waarom valt Gog Israel aan? Ezechiel 38:12: “…, om buit te maken en roof te plegen, …” Idem vers 13: “Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeen geroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?” Hier zien we dat de aanval wordt ingezet om grote hoeveelheden rijkdommen te roven die zijn opgehoopt in Israel. Vijftig jaar geleden startte de staat Israel met minder dan 500.000 inwoners in een stuk verlaten woestijn, zonder natuurlijke hulpbronnen of wat dan ook. Integendeel, zelfs water is een probleem. Het werd direct aangevallen door vijftig miljoen arabische buren, maar door een wonder overleefde het de aanval. De staat werd geconfronteerd met grote problemen, zoals constant terrorisme van vijandige buren en complete oorlogen. Israel moet enorme sommen geld spenderen aan defensie om te kunnen overleven. Israel heeft met massale immigraties te maken gehad. Sinds ’89 zijn er bijna een miljoen russische immigranten gearriveerd, hetgeen een enorme belasting betekent voor zo’n klein land. Maar desondanks, wat is het resultaat? Israel kent een welvaart die vergelijkbaar is met die van veel Europese landen. Israel behoort tot de twintig rijkste landen ter wereld, en financiele experts denken dat Israel zich snel richting de top begeeft. Een ding is zeker, de zegeningen van God zijn veel meer waard dan de aanwezigheid van oliebronnen of goudmijnen.

 

       U denkt misschien: Maar er zijn 2.000.000.000 christenen, die kunnen het toch niet allemaal mis hebben?

       Maar wat dan met de 1.5000.000.000 moslims, zitten die niet allemaal fout?

 

       Misschien verrijst de vraag: Als je in zo’n klein artikel als dit kunt bewijzen, dat het Nieuwe Testament onbetrouwbaar is en tot afgoderij leidt, hoe is het dan mogelijk dat de christenen dit 2000 jaar lang niet hebben ingezien? Om dat te kunnen begrijpen moeten we ons realiseren dat de bijbel gedurende bijna 16 eeuwen niet beschikbaar was voor de gewone mensen. Pas in het midden van de 15e eeuw werd de boekdrukkunst uitgevonden. Voor die tijd moest iedere copie van de bijbel met de hand geschreven worden, waardoor die erg duur was, en voor de gewone mensen onbetaalbaar. Na de uitvinding van de boekdrukkunst werd de bijbel exclusief in het Latijns gedrukt, zodat het niet begrepen kon worden door de gewone man, maar alleen door de geestelijken. De rooms katholieke kerk wilde niet dat de bijbel beschikbaar zou zijn voor het gewone volk, omdat ze bang waren dat wanneer de mensen zelf de bijbel konden lezen, ze zouden realiseren dat ze bedrogen werden en zich zouden afkeren van de moederkerk. Dit was een terechte angst, want zo gauw als de bijbel beschikbaar kwam voor de massa verrees er een grote christelijke reformbeweging. Daarom heeft de kerk alles in het werk gesteld om te voorkomen dat bijbelvertalingen het gewone volk bereikten.

De eerste vertaling van de gehele bijbel in een gesproken taal, was in het Engels, gemaakt door John Wycliff in 1380. Maar de kerk was hem niet zo dankbaar als je zou verwachten: 43 jaar na zijn dood, in 1428, werden zijn botten opgegraven en verbrand op de brandstapel, in opdracht van de synode van Constantinopel. Paus Maarten de vijfde bekrachtigde persoonlijk de opdracht daartoe.

In 1525 gaf William Tyndale de Engelse bevolking zijn vertaling van het Nieuwe Testament, en later van gedeelten van het Oude Testament.

Op zes oktober 1536 werd hij gewurgd en naderhand verbrand in Vilvoorde, bij Brussel.

Luther, die het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde, werd geexcommuniceerd en vogelvrij verklaard door de kerk, maar hij stierf een natuurlijke dood voordat de kerk hem te pakken kreeg.

In 1527 werd Tyndale’s Nieuwe Testament verbrand op St. Pauls Cross, in Londen, en iets later begonnen er massaverbrandingen van zijn werken en de werken van andere vertalers. (Deze feiten en gegevens kunnen gemakkelijk geverifieerd worden in de New Catholic Encyclopedia, door de redactie van de Catholic University of America, Washington, of in de Oxford Dictionary of the Christian Church, door Cross en Livingstone.) Later, toen vertalingen overal verkrijgbaar werden, werden ze gewoonlijk vervalst op kritieke plaatsen, zoals eerder is aangegeven.

De rooms katholieke kerk was niet erg verdraagzaam t.o.v. andersdenkenden. Het joodse volk heeft immens geleden onder de kerk. Ze werden gediscrimineerd, ze werden opgesloten in getto’s, ze werden gedeporteerd, ze werden gemarteld, en ze werden vermoord. Onder deze omstandigheden stond het verkondigen aan de wereld dat de kerk fout zit gelijk aan zelfmoord. Maar nu is de tijd rijp voor de waarheid om uit te komen.

Het is heel simpel en heel duidelijk: Er is één God, en die ene God is één. Geef uw afgoderij op en keer tot de enige ware God. Of wilt u behoren tot hen waarvan de profeet Jeremia zegt: “Tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één die baat kon brengen.” Jeremia 16:19.

Wacht op de echte messias die vrede en voorspoed voor de hele wereld zal brengen in zijn eerste poging.

 

       “En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één. “Zacharia 14:9 Staten Vertaling

 

       “Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.” Zacharia 8:23.

 

       Wat betekent dit allemaal? Moet iedereen zijn geloof overboord gooien en het judaisme omhelzen?

Dat is niet nodig. Ofschoon iedereen die gedreven wordt door de juiste motieven jood kan worden, en deel kan uitmaken van het joodse volk, is dit niet noodzakelijk om de hemel binnen te gaan. Noach was geen jood, maar ondanks dat staat er over hem geschreven in Genesis 6:9: “Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man.” En wat was zijn beloning? “Noach wandelde met God.”

Hetzelfde gold voor Job. Hij was ook geen jood. “…, en die man was vroom en oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad.” Job 1:1. Dus u hoeft niet joods te zijn om een God vrezend en rechtvaardig mens te zijn. Het joodse volk heeft een andere opdracht in het leven: “En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.” Exodus 19:6. Om die reden moet het joodse volk leven volgens 613 geboden. Voor de noachiet (niet-jood), is het leven een stuk makkelijker, hij heeft veel minder geboden. Zeven daarvan zijn extra opvallend, omdat als hij deze overtreedt, hij gestraft zal worden door een menselijk gerechtshof. Dit zijn:

1) Stel rechters aan.

2) Niet moorden.

3) Geen afgodendienst.

4) Niet vloeken.

5) Niet stelen.

6) Geen overspel.

7) Geen vlees eten dat van een nog levend dier is afgesneden.

Deze zeven zijn het minimum die een noachiet moet vervullen. Alles bij elkaar zijn er zo’n 30 geboden waar een noachiet zich aan dient houden. Hij is verplicht om te handelen naar zijn geweten, maar als hij dat niet doet zal hij niet door een menselijk gerechtshof worden veroordeeld. Als u zich verder wil verdiepen in deze wetten worden de volgende boeken aangeraden:

The Seven Laws of Noah, door Jacob Joseph, School Press. 1981 New York.

The Path of the Righteous Gentile, Targum Press, Southfield 1987.

De International Lubavitch Organization, gevestigd in Brooklyn, New York, is ook actief in het informeren van niet-joden over de door God gegeven wetten. Er bestaat ook een kans dat er in uw omgeving een B’nai No’ach (Zonen van Noach) beweging is.

In de tijden van de Tempel was het niet-joden die in Israel leefden en deze zeven universele wetten in acht namen, toegestaan om offers te brengen in de Tempel. Vanwege de constante vervolging van de joden sinds de verwoesting van de Tempel, was het niet mogelijk om de wereld deze wetten te leren. Maar nu brengt God het joodse volk thuis, en het joodse volk kan nu opnieuw alle natien van de wereld bereiken om het God’s wetten te leren.

 

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.” Jesaja 2:3, Micha 4:2.

 

In de Midrasj-literatuur verklaart een Rabbijn: (Tana De Bei Elijahu Rabba) “Ik roep hemel en aarde als getuigen: Ieder individu, ongeacht jood of niet-jood, man of vrouw, knecht of dienstmaagd, kan de goddelijke aanwezigheid op hem brengen, in overeenkomst met zijn daden.”

 

Keep the seven, go to heaven!

(houdt de zeven en ga naar de hemel)

 

       Kijk wat er gebeurde met de mensheid toen zij deze wetten negeerden: “En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.” Genesis 6:12-13.

 

“Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.” Prediker 12:13-14.

 

Laten we hopen en bidden dat de echte messias snel zal komen, in onze dagen, en dat de derde eeuwigdurende Tempel snel gebouwd zal worden.

 

 

“Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.” Jesaja 56:7