324

Een selectie brute leugens en oplichterij, tot ons gebracht door de oprechte, waarheidsgetrouwe, bijbelvaste, christenen.

De bijbelgetrouwe christenen, het licht der waarheid glanzend in hun ogen, brengen ons meer dan 300 messiaanse profetieen, vervuld door Jezus.  Welk rationeel denkend mens kan het feit ontkennen dat Jezus de messias was als hij geconfronteerd wordt met meer dan 300 messiaanse profetieen die duidelijke aantonen dat Jezus de messias is?

Waarom is het dat die hardnekkige joden weigeren om JC als de messias te erkennen?

Wel, misschien komt het omdat sommige mensen de moeite nemen om die “messiaanse profetieen” is van dichtbij te bekijken.  En dan; dan blijkt het oplichterij van de bovenste plank te zijn. 

Hierbij een bloemlezing van de meest grove, meest stuitende, en meest stompzinnige leugens, tot u gebracht door het christendom, waarvan een driejarig kind kan zien dat ie opgelicht wordt.

De volgende “messiaanse profetieen” komen van de site van “messiah revealed”, dat is “messias geopenbaard”.   Hier is hun (engelstalige) website: http://www.messiahrevealed.org/index.html  Wanneer u klikt op “books”, dan krijgt u de “messiaanse profetieen” per boek.  Klik dan in die nieuwe link op “Index of all”, en dan krijgt u de hele lijst in 1 keer.  Al de hiernavolgende “messiaanse profetieen” komen uit die lijst. Lees en huiver….

Betreffende de naam van God:  De naam van God, J-H-W-H, komt 6728 maal [niet zelf geteld] voor in de hebreeuwse bijbel. (het “oude testament”)    In vrijwel alle vertalingen, met uitzondering van die van de J-H-V-H getuigen, wordt die naam vervangen door “de HEERE” of “de HERE”.  Dit geeft vaak aanleiding tot verwarring of onnodige onduidelijkheid.  Daarom heb ik waar nodig de naam van God weergegeven in de tekst gelijk dat gedaan is in de hebreeuwse grondtekst. 

 

De messias zou geofferd worden op dezelfde berg waar God Abraham op de proef stelde. Genesis 22:14 Lukas 23:33

Hier is Genesis 22:14; “En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden.”

Ziet iemand hier in deze tekst een messias die op dezelfde berg geofferd gaat worden?

Als je dit brengt als een tekst waarvan je zegt dat er staat dat “De messias zou geofferd worden op dezelfde berg waar God Abraham op de proef stelde.” dan ben je of een oplichter of je bent doof stom blind en achterlijk.

 

De messias zou aanbeden worden bij zijn geboorte door engelen.  Deuteronomium 32:43 Lukas 2:13-14

“Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten,  Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk.”  

Ziet iemand in deze tekst een messias die aanbeden gaat worden door engelen bij zijn geboorte?  

Waanzin en idioterie, tot u gebracht door de firma List & Bedrog, ook wel bekend als “Het christendom”. 

 

 De messias zou een afstammeling zijn van Boaz en Ruth. Ruth 4:12-17 Lukas 3:23-32

“Uw huis worde als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de HERE u geven zal uit deze jonge vrouw!  Toen nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de HERE schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon.  En de vrouwen zeiden tot Noömi: Geprezen zij de HERE die het u heden niet laat ontbreken aan een losser, en zijn naam worde vermaard in Israël.  En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij, die u meer waard is dan zeven zonen.  En Noömi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster.  En de burinnen gaven het een naam, zeggende: Aan Noömi is een zoon geboren; en zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David.”

Ziet iemand hier de messias vermeld die een afstammeling zou zijn van Boaz en Ruth?  Nog meer leugen en bedrog, tot u gebracht door het christendom. 

 

De messias zou de zoon van God zijn. 2 Samuel 7:13-14 Mattheus 3:16-17

Deze tekst uit 2 Samuel moet ons zeggen dat de messias de “zoon van God” was.  Maar ook dit is complete idioterie en oplichterij.  Hier is de hele paragraaf zodat u die tekst in zijn verband kan lezen: 

2 Sam 7: 1-17;  ” Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen en de HERE hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven had,  zeide de koning tot de profeet Natan: Zie toch, ik woon in een cederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder een tentkleed.  Toen zeide Natan tot de koning: Welaan, doe al wat in uw hart is, want de HERE is met u.
Maar in die nacht kwam het woord des HEREN tot Natan:  Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de HERE: zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen?  Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe, maar Ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel.  Heb Ik ooit, terwijl Ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël die Ik geboden had, mijn volk Israël te weiden, het woord gesproken: Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout?  Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël,  en Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik vóór u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde.  Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger,  sedert de tijd dat Ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de HERE u aan: De HERE zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen.  Die zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen.  Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen.  Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht heb weggedaan.  Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezicht, heeft Natan tot David gesproken.” 

U ziet hier dat de boodschap is voor David, en dat er wordt gesproken over de zoon van David, Salomo: ” dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen.  Die zal mijn naam een huis bouwen,” En Salomo heeft de eerste tempel gebouwd.  JC natuurlijk niet.  En u ziet ook dat deze tekst ONMOGELIJK kan spreken over JC, want God zegt: “Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen.  Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul,”  Dus de kans bestond dat hij gestraft zou moeten worden voor ongerechtigheid, voor zonden.  Dit is natuurlijk absurd om dit betrekking te laten hebben op de zondeloze JC. 

En zo wordt het volk bedonderd. 

 

De messias die zichzelf offerde zou alle andere offers vervangen. Psalm 40:6-8a Hebreeërs 10:10-13
De messias zou zeggen dat de schriften over hem gingen. Psalm 40:6-8b Lukas 24:44

Hier is dat tekstgedeelte: “In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, – Gij hebt mij geopende oren gegeven –,
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd.  Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.”  

En ook hier is de messias in geen velden of wegen te bekennen.  Dit spreekt gewoon over koning David.  Ook het concept van een messias die zichzelf offert en daarmee alle offers afschaft is hier niet te vinden. Als u wat keihard bewijs wil dat deze Psalm NIET over JC KAN spreken, lees dan een paar verzen verder:  vers 12-13; ” 12 Gij, HERE, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren. Want rampen omgeven mij, zonder getal; mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien; zij zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart is mij ontzonken.”     “Mij ongerechtigheden zijn talrijker dan de haren op mijn hoofd”.  Sinds wanneer waren de ongerechtigheden van de zondeloze JC talrijker dan de haren op zijn hoofd?    En deze idioterie wordt ons zonder blikken of blozen gebracht door de christenen als zijnde de hoogste waarheid.   Oplichterij van de eerste orde.

 

 De verrader van de messias zou een vriend zijn die brood met hem brak. Psalm 41:9 Markus 14:17-18

“Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.”

Ook hier is geen messias te zien.  Ook dit gaat over koning David.  Voor onweerlegbaar bewijs hiervoor, lees gewoon de context van dit vers.  Vers 5: ” Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.”  De zondeloze JC had toch niet gezondigd?

Vers 10  ” 10 Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. 11 Maar Gij, HERE, wees mij genadig en richt mij op, dan wil ik het hun vergelden.”  Vergelden?  Oog om oog?  Maar JC zei toch: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”???

 

 De messias zou opstijgen ten hemel.  Psalm 68:18a Lukas 24:51

Dit is de tekst die zij brengen: “Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen,
ja ook van weerspannigen – om daar te wonen, o HERE God.”  Waar staat “HERE”, daar staat in het hebreeuws de vierletterige naam van God: J-H-W-H.  De tekst is dus: ” Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen,
ja ook van weerspannigen – om daar te wonen, o J-H-W-H God.”

En dan moeten wij geloven dat er geprofeteerd staat dat de messias zou opstijgen ten hemel.  

Denkt het christendom misschien dat hun schaapjes helemaal doof stom blind en achterlijk zijn? 

 

De messias zou door velen  zonder reden gehaat worden. Psalm 69:4 Lukas 23:13-22

“Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten;”  

Ook in deze Psalm is de messias in geen velden of wegen te bekennen, maar dat doet schijnbaar niet te zake voor de gelovige christenen. Dit is (volgens hen) een messiaanse profetie. Dat uit het daaropvolgende vers overduidelijk blijkt dat dit ONMOGELIJK over de messias kan gaan, mag de pret niet drukken:  ” 5 Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten; machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. 6 O God, Gij kent mijn verdwaasdheid, mijn schuldige daden zijn voor U niet verborgen.”   Een verdwaasde messias met schuldige daden???   (tussen engelse en nederlandse bijbelvertalingen kan soms een klein verschil in de nummering van de verzen zitten, wat door die engelstalige page gebracht wordt als vers 4 is in de NBG vertaling vers 5)

Gelijk na vers 6 dat laat zien dat het onmogelijk over JC kan gaan wordt vers 7 er ook nog even tegenaan gegooid als zijnde een “messiaanse profetie”: De messias zou beschaamd staan voor God’s wil.  Psalm 69:7 Mattheus 26:65-67

De zotheid ten top. 

En dan wordt Psalm 69 ook nog even aangevoerd als nog 8 messiaanse profetieen:

De messias zou afgewezen worden door de joden. Psalm 69:8a Johannus1:11
De messias zijn broers zouden hem niet geloven. Psalm 69:8b Johannus7:3-5
De messias zou woedend worden vanwege een gebrek aan respect voor de tempel. Psalm 69:9a Johannus2:13-17
De messias zou beschaamd staan voor God’s wil.  Psalm 69:9b Romans 15:3
De discipelen van de messias zouden hem in de steek laten in tijd van nood. Psalm 69:20 Mark 14:33-41
De messias zou azijn te drinken krijgen. Psalm 69:21a Mattheus 27:34
De messias zou dorst hebben. Psalm 69:21b Johannus19:28
Het veld van de pottenbakker zou onbewoond blijven.  Psalm 69:25 Acts 1:16-20

En zo haal je de 300 wel.  Laten we nog even naar de laatste kijken: Het veld van de pottenbakker zou onbewoond blijven.  Hier is de tekst die aangevoerd wordt: “Hun kamp worde tot woestenij, in hun tenten zij geen bewoner.”  Ziet iemand hier een pottenbakker?

 

De volgende weerzinwekkende christelijke leugens:  

De messias zou God zijn vader noemen Psalm 89:26 Mattheus 11:27
De messias zou God’s “eerstgeborene zijn” Psalm 89:27 Mark 16:6
De messias zou een nakomeling van David zijn Psalm 89:29 Mattheus 1:1
De messias zou een nakomeling van David zijn Psalm 89:35-36 Mattheus 1:1

Hier is een uittreksel van Psalm 89: 

4 Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen:
5 Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. sela
6 Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o HERE, ook uw trouw in de gemeente der heiligen;
7 want wie in de hemel kan de HERE evenaren, wie onder de goden is de HERE gelijk?
8 God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn.
9 HERE, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U.
10 Gij heerst over de overmoed der zee; als haar golven zich verheffen, stilt Gij ze.
11 Gij hebt Rahab als een verslagene verbrijzeld, door uw sterke arm hebt Gij uw vijanden verstrooid.
12 Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond,
13 het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen; Tabor en Hermon jubelen in uw naam.
14 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven;
15 gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
16 Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn;
17 in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.
18 Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen;
19 want van de HERE is ons schild, van de Heilige Israëls onze koning.
20 Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik heb een verkorene uit het volk verheven;
21 Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd;
22 voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken;
23 geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken;
24 ja, Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan.
25 Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden;
26 ook zal Ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen.
27 Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil.
28 Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.
29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven;
30 zijn nakroost zal Ik voor immer doen voortbestaan, en zijn troon als de dagen des hemels.
31 Indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen;
32 indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden,
33 dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen;
34 maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen,
35 mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.
36 Eenmaal heb Ik bij mijn heiligheid gezworen: Hoe zou Ik tegenover David liegen!
37 Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vóór Mij zijn;
38 als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuige aan de hemel is getrouw. sela 

Zoals iedereen die de lagere school met goed gevolg doorlopen heeft kan zien, dit gaat over koning David, en niet over de messias. 

 

Het volgende kwaadaardige hersenspinsel van de firma List & Bedrog:  De messias zou eeuwigdurend zijn:  Psalm 102:25-27a Colossians 1:17

“Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij houdt stand”

En hier is het met een beetje contekst:  

13 Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht tot geslacht.
14 Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen;
15 want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin.
16 Dan zullen de volkeren de naam des HEREN vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid,
17 wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid,
18 Zich heeft gewend tot het gebed van de berooide en hun gebed niet heeft veracht.
19 Dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de HERE loven;
20 want Hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien, de HERE heeft uit de hemel op aarde geschouwd,
21 om het zuchten der gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden;
22 opdat men de naam des HEREN in Sion vertelle, en zijn lof in Jeruzalem,
23 wanneer de volken altegader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de HERE te dienen.
24 Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort.
25 Ik zeg: Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen, Gij, wiens jaren duren door alle geslachten heen.
26 Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen;
27 die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen;
28 maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.
29 De kinderen uwer knechten zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. 

Dus het gaat gewoon over God, en niet over de messias. 

 

Nog wat meer christelijke dwalingen: De messias zou beschuldigd worden door valse getuigen.  Psalm 109:2 Johannus18:29-30 

“want een goddeloze en bedrieglijke mond hebben zij tegen mij opengedaan; zij spreken tegen mij met een leugentong,”

Dit zou over de messias moeten gaan, hoewel er geen indicatie is dat dit over de messias gaat.  De messias is niet te vinden in deze Psalm.  En zie is welk een vervloekingen koning David  (want daar gaat het natuurlijk over) afroept over hen die hem  belasteren:  

“6 Stel een goddeloze als rechter over hem, een aanklager sta aan zijn rechterhand;
7 voor het gericht gedaagd, ga hij als schuldige uit, zijn gebed worde tot zonde;
8 mogen zijn dagen weinige zijn, moge een ander zijn ambt nemen;
9 mogen zijn kinderen wezen worden, zijn vrouw weduwe;
10 mogen zijn kinderen overal ronddolen en bedelen, en opgejaagd worden uit hun puinhopen.
11 De schuldeiser aze op zijn ganse bezit, vreemden mogen plunderen wat hij met moeite verwierf;
12 hij hebbe niemand, die hem liefde blijft bewijzen, niemand ontferme zich over zijn wezen;
13 zijn nakroost zij ter uitroeiing, in het volgend geslacht worde hun naam uitgewist.
14 De ongerechtigheid van zijn vaderen blijve bij de HERE in gedachtenis, en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist;
15 dat deze bestendig vóór de HERE zijn, opdat Hij hun gedachtenis van de aarde verdelge;
16 omdat hij er niet aan dacht liefde te bewijzen, maar de ellendige, de arme en de versaagde van hart ten dode toe vervolgde.
17 De vloek had hij lief – die kome over hem; de zegen wilde hij niet – die blijve verre van hem;
18 hij bekleedde zich met vloek als met zijn gewaad – die kome als water in zijn binnenste, als olie in zijn gebeente;
19 die zij hem als een kleed waarin hij zich hult, als een gordel die hij bestendig draagt.
20 Dit zij van de HERE het loon van mijn belagers, en van hen die kwaad tegen mij spreken.”

Dat is allemaal nogal niet niks.  Dat klinkt toch anders dan “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!”

 

 De messias zou van eeuwigheid zijn. Proverbs 8:22-23 Johannus17:5

Leest u a.u.b. Spreuken 8 vanaf het begin, en dan zal u zien dat ook hier geen messias te vinden is, maar dat hier “de wijsheid” aan het woord is. 

 

De messias zou een steen des aanstoots zijn voor de joden. Jesaja8:14 Mattheus 21:43-44

Jesaja 8:13-14  “13 De HERE (J-H-W-H in het hebreeuws) der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. 14 Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem.”

Dus dit gaat ook weer gewoon over J-H-W-H de enig ware God, en niet over JC. 

 

De messias zou de sleutel van David hebben.  Jesaja22:22 Revelation 3:7

“En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent.”

Nu met contekst:  Jesaja 22: 20-22  “Te dien dage zal het geschieden, dat Ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Chilkia, roepen zal:  Ik zal hem met uw gewaad bekleden en hem uw gordel ombinden en uw waardigheid zal Ik in zijn hand geven, en hij zal tot een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda.  En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent.”

Commentaar is hier overbodig.

 

De messias zou de dood overwinnen  Jesaja 25:8

Jesaja 25:6-8;  “En de HERE (in de grondtekst J-H-W-H ) der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.”

Ook hier zien we weer dat het gaat over de enig ware God, en niet over de messias.  In de verste verte geen messias te zien.  Wat het christendom doet is een willekeurige tekst, maakt niet uit waar het over gaat, uit zijn verband rukken en presenteren als zijnde een messiaanse profetie. 

 

Anderen zouden wederopstaan tijdens de wederopstanding van de messias. Jesaja 26:19 Mattheus 27:52-53

Jesaja 26:12-21;  “HERE, Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht.  HERE, onze God, andere heren dan Gij hebben over ons geheerst; uw naam alleen huldigen wij.  Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid.  Gij hebt het volk vermeerderd, HERE, het volk vermeerderd, U zelf verheerlijkt, alle grenzen des lands verwijd.  HERE, in de nood heeft men U gezocht, een verzuchting geslaakt, toen uw tuchtiging trof.  Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt, zo waren wij voor uw aangezicht, HERE.  Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind; wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren.
Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.  Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.  Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”

Zoals een ieder kan zien: Geen messias te zien.  Ook geen opstanding van een messias te zien.  Het is de enig ware God J-H-W-H die de opstanding der doden zal bewerkstelligen. Wat het christendom doet is een willekeurige tekst, maakt niet uit waar het over gaat, uit zijn verband rukken en presenteren als zijnde een messiaanse profetie. 

 

De messias zou de doven genezen   Jesaja 35:5b Markus 7:32-35
De messias zou de lammen genezen  Jesaja 35:6a Mattheus 12:10-13
De messias zou de stommen genezen  Jesaja 35:6b Mattheus 9:32-33

Jesaja 35:1-10;  “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis;  zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.  Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;  dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.  Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop;  de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.” 

Zoals een ieder kan zien: Geen messias te zien.    Het is de enig ware God J-H-W-H die de genezingen zal bewerkstelligen. Wat het christendom doet is een willekeurige tekst, maakt niet uit waar het over gaat, uit zijn verband rukken en presenteren als zijnde een messiaanse profetie. 

 

De aankondiger van de messias zou in de wildernis leven  Jesaja 40:3a  Mattheus 3:1-4
De aankondiger van de messias zou de mensen voorbereiden op de komst van de messias Jesaja 40:3b Lukas 1:17
De messias zou God zijn  Jesaja 40:3c Johannus 10:30

Jesaja 40:3-4;  ” Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN (in de grondtekst J-H-W-H ), effent in de wildernis een baan voor onze God.  Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.  En de heerlijkheid van J-H-W-H  zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond van J-H-W-H  heeft het gesproken.”

Zoals een ieder kan zien, dit spreekt over God, en, (verassing!) ook hier is NERGENS een messias te zien. NERGENS is het concept te zien van een aankondiger die de mensen zou voorbereiden op de komst van de messias.  Degene die zulk soort leugenachtige kolder op het internet zet om mensen mee te misleiden zou z’n eigen dood moeten schamen. 

Maar het NT claimt dus dat dit over JC gaat, dit ondanks het feit dat iedereen kan zien dat dit over de enig ware God J-H-W-H gaat. Dat wil zeggen; NU kan iedereen zien dat het over God gaat, en niet over de messias.  Tweeduizend jaar geleden lag dat allemaal wel iets moeilijker.  Boeken waren er niet, alleen handgeschreven rollen met tekst die voor de gewone man onbetaalbaar en niet beschikbaar waren, velen konden niet lezen en schrijven, dus toen kon je de mensen nog wel is wat wijs maken. 

En het NT claimt ook dat die “voorganger” van de messias Johannus de doper was, zie Lukas 3:2-6;  “onder de hogepriesters Annas en Kajafas, kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden, gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja:  De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.  Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, en alle vlees zal het heil Gods zien.” 

Hier wordt dus deze tekst uit Jesaja op Johannus de doper betrokken. Maar zijn alle dalen al opgevuld en alle bergen en heuvels met de grond gelijk gemaakt?    Nee dus. 

En het is een algemeen bekend feit dat voordat de dag des oordeels komt eerst de profeet Elijah terug moet keren, gelijk er geschreven staat: “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.”  Maleachi 4:5-6   Dit feit was wel bekend onder de joden en aan JC, en daarom claimde JC dat Johannus de doper de profeet Elijah was: “En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11 Hij antwoordde en zeide: 12 Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.”  Mattheus 17:10-13  zie ook Mattheus 11:11-14

Dus JC is heel duidelijk: Johannus de doper is de profeet Elijah.   Maar helaas, iemand had vergeten om aan Johannus te vertellen dat hij de profeet Elijah was: “En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij?  En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.  En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.”

Verwarring alom.  

Als je dit leest, hoe kan je dan de woorden van JC nog serieus nemen?

 

De messias zou God’s knecht zijn.   Jesaja 42:1a   Johannus 4:34
De messias zou God’s geest op hem hebben   Jesaja 42:1b   Mattheus 3:16-17
De messias zou God verheugen   Jesaja 42:1c   Mattheus 3:16-17
De messias zou gerechtigheid aan de volken brengen   Jesaja 42:1d   Mattheus 24:14
De messias zou geen aandacht op zichzelf vestigen    Jesaja 42:2   Mattheus 12:15-21
De messias zou medelijden hebben met de armen en behoeftigen   Jesaja 42:3  Mattheus 11:4-5
De messias zou leiding ontvangen van God    Jesaja  42:6a   Johannus 5:19-20
De messias zou door God in zijn noden voorzien worden   Jesaja 42:6b   Johannus 8:29
De messias zou een nieuw verbond zijn   Jesaja 42:6c   Mattheus 26:28
De messias zou een licht aan de volkeren zijn    Jesaja 42:6d   Johannus 8:12
De messias zou de blinden genezen.  Jesaja 42:7   Mattheus 9:27-30

Hier hebben we een stukje van 7 verzen wat staat voor 11 “messiaanse profetieen”.  En natuurlijk, ook in dit bijbelgedeelte is in de verste verte geen messias te vinden.  Als u wilt weten waar het wel over gaat, leest u dan a.u.b. de volgende link:  http://bergzion.freewebpage.org/Jesaja53.html

De messias zou de dood verslaan   . Hosea 13:14      1 Corinthen 15:55-57

Hier is Hosea 13 in zijn geheel, waarbij de Godsnaam weergegeven is met de vier medeklinkers gelijk dat ook gedaan is in de hebreeuwse grondtekst.  Dus waar in uw vertaling “de HERE” staat, daar staat hier “J-H-W-H”.  Dit om verwarring te voorkomen en duidelijk te maken wie God is, en wie niet. 

 “1 Zodra Efraïm sprak, was er schrik, hij was verheven in Israël; maar hij maakte zich schuldig door de Baäl, en stierf weg. 2 Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, afgodsbeelden, naar eigen inzicht, alles het werk van metaalbewerkers. Men zegt van hen: De mensen die offeren, kussen kalveren. 3 Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, als dauw die in de vroegte vergaat, als kaf dat van de dorsvloer wegstuift, en als rook uit het venster. 4 Maar Ik ben J-H-W-H uw God, van het land Egypte af; EEN GOD NEVENS MIJ KENT GIJ NIET EN EEN VERLOSSER BUITEN MIJ IS ER NIET.  5 Ik heb u in de woestijn gekend, in een verschroeid land. 6 Toen zij weidden, werden zij verzadigd; toen zij verzadigd waren, verhief zich hun hart; daarom vergaten zij Mij. 7 Zo ben Ik hun als een leeuw geworden, loer ik als een panter op de weg. 8 Ik val hen aan als een van jongen beroofde berin, Ik rijt hun borstkas open, en verslind ze dan als een leeuwin; het gedierte des velds verscheurt hen. 9 Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen Mij, uw helper. 10 Waar is toch uw koning, dat hij u zou verlossen in al uw steden, en waar zijn uw regeerders – gij die zeidet: Geef mij een koning en vorsten! 11 Ik geef u een koning in mijn toorn, en Ik neem hem weg in mijn verbolgenheid. 12 Welbewaard is Efraïms ongerechtigheid, weggeborgen zijn zonde. 13 Barensweeën gaan hem vooraf: maar het is een onverstandig kind; wanneer de tijd daar is, komt het niet ter wereld. 14 Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden. 15 Ook wanneer hij tussen broeders zou opbloeien, zou toch de oostenwind, de wind van J-H-W-H, opstekend uit de woestijn, komen, zodat zijn bron zou opdrogen en zijn wel droog zou worden; die zal de voorraad van alle kostbaarheden plunderen.”

Zoals een ieder kan zien: Geen messias te zien.    Het gaat over de enig ware God J-H-W-H die de dood zal verslaan. Wat het christendom doet is een willekeurige tekst, maakt niet uit waar het over gaat, uit zijn verband rukken en presenteren als zijnde een messiaanse profetie. 

 

De messias zou redding aanbieden aan de gehele mensheid   Joel 2:32   Romeinen 10:12-13

Joel 2:  ” 27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, J-H-W-H, uw God ben, en niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van J-H-W-H komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam van J-H-W-H aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals J-H-W-H gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die J-H-W-H zal roepen.” 

Zoals een ieder kan zien: Geen messias te zien.  Het gaat over de enig ware God J-H-W-H die redding zal aanbieden aan de gehele mensheid.. Wat het christendom doet is een willekeurige tekst, maakt niet uit waar het over gaat, uit zijn verband rukken en presenteren als zijnde een messiaanse profetie. 

 

De messias zou de tweede tempel bezoeken   Haggai 2:6-9   Luke 2:27-32

Hier is Haggai 2.  Hier geeft God via de profeet Haggai opdracht aan Zerubabel en Jozua (niet de opvolger van Mozes uit het boek Jozua) om de tweede tempel te bouwen:

“2 In de zevende maand, op de eenentwintigste dier maand, kwam het woord van J-H-W-H door de dienst van de profeet Haggai aldus: 3 Zeg tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, en tot het overblijfsel des volks: 4 Wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet, daarbij vergeleken, als niets in uw ogen? 5 Maar nu, wees sterk, Zerubbabel, luidt het woord van J-H-W-H, en wees sterk, Jozua, zoon van Josadak, hogepriester, en wees sterk, al gij volk des lands, luidt het woord van J-H-W-H, en gaat aan het werk, want Ik ben met u, luidt het woord van J-H-W-H der heerscharen, 6 overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte uittoogt, en mijn Geest in uw midden stond: vreest niet.
7 Want zo zegt J-H-W-H der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt J-H-W-H der heerscharen. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van J-H-W-H der heerscharen. 10 De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt J-H-W-H der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van J-H-W-H der heerscharen.” 

“en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt J-H-W-H der heerscharen.”  Er is ook hier dus geen messias te zien die de tweede tempel zou bezoeken, dit gaat over de enig ware God zelf die de tempel met heerlijkheid zou vullen. 

Ook hier verzint het christendom weer sprookjes en het probeert ons die sprookjes door de strot heen te persen als zijnde de hoogste waarheid.  De benaming “de hoogste idioterie” komt meer in de richting.  

 

De messias zou een afstammeling zijn van Zerubbabel  Haggai 2:23 Luke 3:23-27

Haggai 2;  “21 Het woord des HEREN kwam ten tweeden male tot Haggai op de vierentwintigste der maand, aldus: 22 Zeg tot Zerubbabel, de landvoogd van Juda: 23 Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden, omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander. 24 Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiël, mijn knecht, nemen, luidt het woord des HEREN, en Ik zal u tot een zegelring maken, want u heb Ik uitverkoren, luidt het woord van de HERE der heerscharen.”

Hier is de messias nergens te bekennen.  Hier wordt ook niet gesproken over een afstammeling van Zerubbabel.   Dus als iemand deze tekst tot u brengt en tegen u zegt: “Dit is een messiaanse profetie die zegt dat de messias een afstammeling van Zerubbabel zou zijn.” dan is die persoon bezig om u bewust een keiharde leugen aan te smeren.  Dus het christendom is niet het hoogste nivo van spiritualiteit wat u kan bereiken, het is niet de zuiverste en beste manier om God te dienen; het christendom is afgodendienst gebaseerd op een verzameling leugens, tot u gebracht door keiharde leugenaars.  

 

 De messias zou plotseling verschijnen in de tempel    Maleachi 3:1b Markus 11:15-16
De messias zou de boodschapper zijn van het nieuwe verbond   
Maleachi 3:1c Lukas 4:43

Maleachi 3:1-5;  ” Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.
Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen.  Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren.  Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen.”

Plotseling komt de messias tot zijn tempel.  Maar dat is niet waar de profetie ophoudt, het gaat nog even door:  ” Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen.  Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren.” 

Dus de messias zal de levieten, de tempeldienaren, reinigen.  En dan zal J-H-W-H wederom het offer gebracht worden.

En JC heeft helemaal niets van dat alles gedaan.  Hij heeft geen levieten gereinigd, geen zilver gesmolten, niet de offerdienst in ere hersteld.  En het vreemde is dat het christendom juist leert dat JC gekomen is om de dieroffers af te schaffen.  Maar hier staat dus dat de messias er voor zal zorgen dat de offers aangenaam zullen zijn voor God, gelijk in de dagen van weleer.

Oftewel: Het is onmogelijk dat JC in deze profetie past.

En zo is het met alle “300 messiaanse profetieen”.  Als je er twee tellen naar kijkt dan blijft er geen spaan heel van al deze christelijke leugens.